Cant get my gilded skins to unlock

Whyyyyyyyyyyyy!!!